Локалните Акциони Групи  за подобрување на руралниот развој

Локалните Акциони Групи  за подобрување на руралниот развој

  Од почетокот на оваа година Локалната Акциона Група АГРО ЛИДЕР во соработка со Мрежата на ЛАГОВИ со поддршка на Македонското здружение на млади правници, одржаа низа на состаноци со постоечките Локални Акциони Групи со цел зајакнување на капацитетите, утврдување на приоритетите и формирање на организациска структура која може да одговори на потребите на членките, во согласност со принципите на ЕУ Лидер пристапот. Започнати како иницијативи за обезбедување на социо-економски развој во претходните години ЛАГовите…

Повеќе...