ПОДГОТОВКИ ВО ПЛАСТЕНИЦИTE ПРЕД РАСАДУВАЊЕ НА РАНОГРАДИНАРСКИTE КУЛТУРИ

ПОДГОТОВКИ ВО ПЛАСТЕНИЦИTE ПРЕД РАСАДУВАЊЕ НА РАНОГРАДИНАРСКИTE КУЛТУРИ

Во раноградинарското пластеничко производство паралелно со производството на расад, треба да течат и подготовките во пластеникот. Подготовките се збир од повеке агротехнички, механички, физички, биолошки и хемиски мерки. Склопот од овие програмирани и комбинирани мерки се дел од Интегралното управување во земјоделското стопанство, и основа на интегралната заштита на растенијата, која претставува стратегија за сузбивање на штетни инсекти, болести и плевели. Добрите услови за развој на растенијата во пластеникот се погодни и за развојот на…

Повеќе...