вестиТоп вести

Прифатливи трошоци за Мерка 115 од Програмата за рурален развој

 

Согласно Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година и

Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој со Мерката 115 се прифаќаат следните трошоци:

 

Набавка на опрема за пост бербени активности, преработки на фарма и директен

маркетинг на фарма:

– Овошје и зеленчук вклучувајќи и компири, печурки и мешункасти растенија;

– Житарици, мелнички производи и производи од скроб;

– Растителни и животински масла и масти;

– Шира од грозје, сок од грозје, вино и оцет, маџун и др;

– Месо и месни производи;

– Млеко и млечни производи; (вклучувајќи јајца и живина)

 • Опрема за прием, собирање и чување.
 • Опрема за подготовка за сортирање, чистење, миење, сушење,

дезинфекција, обложување со восок, сортирање, калибрирање, отстранување

на оштетени плодови, детектирање на метал и стакло или други цврсти

материјали.

 • Опрема за пред-ладење, ладење и замрзнување. Опрема за сечење,

мелење и останата опрема за подготовка пред преработка.

 • Опрема за филтрација, де-аерација, ферментација, стабилизација,

сепарација, хомогенизација, пастеризација и стерилизација.

 • Резервоари, танкови.
 • Опрема за конзервирање, сушење, десикација, замрзнување.
 • Опрема за полнење, флаширање, пакување и означување/етикетирање.
 • Зашеметување, искрварување, опрема за горење и опрема за

отстранување на внатрешни органи.

 • Опрема за сечење и откостување.
 • Лабораториска опрема и апарати за анализа на производот.
 • Опрема за манипулација, утовар и истовар, виљушкари, транспорт-

приколки, ладилници, палети, приклучни возила за ладење, подвижни ленти,

опрема за мерење и квалитет.

 • Опрема за следење на квалитетот, контрола системи со следливост на

прием на производ, складирање и дистрибуција.

 • Третман на отпад, валоризација, опрема за ракување и складирање.
 • CIP опрема (“clean in place”).
 • Опрема за подобрување на стандардите за благосостојба на животните,

како што се обезбедување на редовен пристап до свежа вода, храна,

сместување на животните пред колење

Оперативни трошоци за маркетинг на преработки од примарни земјоделски производи.

П.Ј.

Слични написи

Back to top button
Close