fbpx
ВестиСоветиТоп вести

Избор на сорти и припрема на површини за расадопроизводство на пиперки во заштитен простор

Изборот на сортата за производство на пиперка е едена од најзначајните работи каде што понатаму ке се одвива целиот процес на приозводство

Таа одлука која ја
донесува самиот производител зависи од повеке фактори:
 внимавање околу изборот на сортата во кој временски период од годината ќе се
одгледува,
 одгледување на типови и сорти на пиперка во контролирани услови, значи есенскозимскиот период, треба да бидат поотпорни од различни влијанија пр. светлосен,
топлотен режим и т.н.
 семенскиот материјал да биде здравствено исправен, семето декларирано,
 семето треба да биде третирано со некои од фунгицидите кои се дозволени за
дезинфекција на семенскиот материјал. Ако семенскиот материјал не е предходно
третиран, семето се става во раствор од 2% NaOH , за време од 15 мин. Потоа семето
се промива со чиста вода и се остава да се просуши а после тоа се сее.

За изборот на сортата сепак треба предходно да се има во предвид и понудата но
и пласманот на истата, интересот за откуп и консумација, дали се работи за лута или пак
за блага пиперка. Производителот е последен кој ја носи таа одлука, но предходно
препорачливо е да се консултира со стручни лица, како и со откупувачите, бидејќи од тоа
ќе зависи и понатамошното одгледување и на крајот реализацијата и приходот од истата.
Кај нас на пазарот се нудат различни типови и сорти на пиперки. Секоја сорта има
свои сортни особини и не одговара за одгледување во некои региони па затоа
производителот треба да биде запознат со нејзините особини ,технологија, и т.н.

Важен фактор во производството е и припремата
на површината за производство на здрав и квалитетен
расад. Припремата на површината се изведува одкога ќе
се извршат сите потребни фитосанитарни и хигиенски
мерки, обработка на површината, дезинфекцуја на
почвата, испитување на pH и EC вредностите.
Во расадопроизводството на пиперката во
контролирани услови најчесто се употрбуваат готови
смески или супстрати. Квалитетните супстрати се лесно
пропустливи, не содржат остатоци од разни болести и
штетници, имаат регулирана pH вредност, имат добро
регулиран водно-воздушен режим, содржат доволно
хранливи елементи. Треба да се внимание кои од
супстратите ке се одбере и за која култура ќе биде наменет.

Производството на расадот најдобро е да се врши во контејнери (стиропорни или
пластични) со користење на готов супстрат, каде што квалитетот на расадот е доста висок
а производството доста поедноставно. Површината (леите каде ќе бидат поставени
контејнерите со супстрат) треба да биде добро поравнета, и да се загрева до
препорачаната температура за нормален развој во контролирани услови.
Постои и друг начин на припрема на површината за производство на расад од
пиперки во контролирани услови во таканаречени топли леи. Во леата предходно се
поставува на одредена длабочина слој од непрегорено арско губре, се набива, а потоа
врз истото се става слој од квалитетна и плодна почва во однос 2:2:1 ( или два дела
прегорено арско ѓубре, два дела плодна почва и еден дел на песок). Предходно пожелно
е да се испита pH и EC вредноста, да се достигне потребната температура како на почвата
така и на воздухот, а после тоа да се пристапи кон сеидба. Таквиот начин на припрема на
површините веќе поретко се применува, бидејки и самото производство е доста
поризично.
Наша препорака е расадопроизводство на пиперки во контролирани услови да се
врши во контејнери со употреба на специјална смеска-тресет кој предходно е
дезинфициран и збогатен со потребните хранливи елементи.
Дип. инг.агр.
Стојан Глигоров

АПРЗ

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close