fbpx
Агро бизнисБез категоријаВестиМеханизацијаМлад земјоделецТоп вести

Како до трактор и приклучна механизација со 60% грант преку ИПАРД: Услови и потребна документација

Каков трактор може да се купи

Јавниот повик за мерка 1 од новата ИПАРД III програма овозможува кофинансирање во вид на неповратен грант во износ од 60% од вредноста на нов трактор и/или приклучна механизација. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР) официјално ги објави деталите од новиот јавен повик кој е отворен за аплицирање до 1 ноември 2023 год.

Кој може да аплицира

Земјоделски стопанства кои може да аплицираат се:

  • Семејно земјоделско стопанство претставувано од физичко лице
  • Индивидуален земјоделец (ИЗ)
  • Земјоделско стопанство претставувано од правно лице

Земјоделското стопанство треба да биде регистрирано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС) кој го води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ).

Покрај земјоделските стопанства, на јавниот повик за мерка 1 може да аплицираат и:

  • Задруги
  • Здружени правни лица (за колективни инвестиции) кои се контролирани од земјоделски производители)
  • Правни лица со најмногу 250 вработени, односно микро, мали и средни претпријатија (МСП)

НАПОМЕНА: Во случај корисникот претходно да користел ЕУ поддршка за трактор, не може дополнително да аплицира за инвестиција во трактор во рамките на ИПАРД III Програмата. Ова ограничување не се однесува на земјоделските задруги и здружени правни лица.

Каков трактор може да се купи https://www.sinpeks-shop.mk/

Набавката на трактор треба да биде во согласност со горната граница за моќност во киловати согласно регистрираниот производствен капацитет на земјоделското стопанство.

  • Земјоделски производители – според регистрираната површина во хектари.
  • Сточари – според регистрираните добиточни единици (ДЕ)
ТИП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ГОЛЕМИНА (ha) ГОРНА ГРАНИЦА ЗА МОЌНОСТ (kW)
Овошје и лозје 1-10 60
10-50 80
над 50 100
Зеленчук 0.3-1 40
1-10 60
10-50 80
над 50 120
Житни и индустриски култури 1-10 80
10-50 110
над 50 150
ТИП НА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО ГОЛЕМИНА (ДЕ)
(добиточни единици)
ГОРНА ГРАНИЦА ЗА МОЌНОСТ (kW)
Говеда за тов и млечни крави 10-20 60
20-50 80
над 50 100
Свињи 8-100 60
100-500 80
над 500 100
Овци/кози 10-50 80
над 50 100
Живина 10-140 60
140-1400 80
над 1400 100

Еден корисник може да набави еден трактор.

Прифатливи се набавки на трактори  кои исполнуваат ЕУ стандарди кои се однесуваат на заштита на животната средина, особено во однос на границите на емисиите на гасови и загадувачки честички (Регулатива (ЕУ) бр. 167/2013), односно прва еколошка категорија, која ги опфаќа возилата со ниво на емисија на издувни гасови ЕУРО 5 согласно Законот за возила.

Висина на финансиска поддршка

Вкупната финансиска поддршка која се исплаќа во вид на кофинансирање на инвестицијата изнесува 60% од вкупните прифатливи трошоци.

Процентот ќе се зголеми до:

  • 65% за инвестиции во земјоделски стопанства во планинските области (согласно Листата на планински области)
  • 70% за инвестиции во земјоделски стопанства предложени од страна на млади земјоделци (физички лица на возраст од 18 години до 40 години на денот на поднесување на барањето за финансиска поддршка) и/или земјоделски стопансва кои се сертифицирани како органски за предметната инвестиција

Минималната вредност на вкупно прифатливите трошоци на предложената инвестиција за оваа мерка не може да биде пониска од 20.000 евра во денарска противвредност не вклучувајќи ДДВ.

Покрај набавка на трактори, како прифатливи трошоци за ИПАРД се:

-Мотокултиватори, фрези, плугови, ротофрези, ротобрани, дискови брани, редосеалкиѓубрерастурачи за минирални ѓубрива, депозитори за семе и ѓубриво, култиватори, расадосадачки, опрема за рамнење, дупчалки за садење, кримлери, сетвоспремачи.

-Ѓубрерастурачи за арско ѓубре, прскалки, атомизери, опрема за систем за наводнување  (капка по капка) подземно наводнување, микропрскалки, наводнување со оросување или комбинација од нив (пумпи за вода, базени, танкови, резервоари, филтри, опрема за дистрибуција на вода, опрема за ферт – иригација, опрема за автоматско дозирање на вода за наводнување), кроење, чистачи на плевел.

-Косилки, сенопревртувачи, сенобалирачка, косачки за фураж, собирач на пченка, копач, компировадачка, берачи за морков, домат, шеќерна репка, грозје и овошје, косачка за сено, машини за грубо рамнење/ чистење на почва, сортирачка, калибратор.

-Опрема за транспорт на овошје и зеленчук (бокс палети, пластични контејнери, освен гајби кои не се за повеќекратна употреба). Опрема за мерење на внатрешна и надворешна температура, влажност на почва и воздух, опрема за анализа на почва и стерилизација.

-Заштитни мрежи и покривки, опрема за заштита од птици, опрема за заштита од гром и опрема за заштита од измрзнување. Противградобијна опрема, према за расадување, складирање и манипулација на саден материјал.

-Опрема и машини за безпочвено одгледување. Опрема за подготвување и мешање на ѓубрива, супстрати, производи за заштита на растенијатата итн.

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close