fbpx
ВестиМакедонијаТоп вести

Хидросистемот Стрежево подготвено ја почнува новата сезона  за  наводнување

Се очекува успешна сезона за наводнување. Акумулацијата во Стрежевското Езеро во моментот е со нормални количини вода односно ќе се обезбеди доволно вода за реализација на планот за наводнување за оваа година, вели директорот на ЈП Стрежево Методија Граматковски.

Новата сезона за наводнување ЈП Стрежево ја започнува со акумулација во езерото со приближно 90 милиони метри кубни вода, со интенција за натамошно зголемување на водостојот. Благодарение на рационално користење на водата, намалување на загубите на вода на минимум, штедење на водата, ефикасно и одржливо функционирање и користење на системот, претпријатието располага со доволно вода за реализација на планот за наводнување за престојната наводнителна сезона, информираат од ЈП Стрежево.

-Очекуваме оваа година да се обезбеди навремено и квалитетно наводнување на повеќе од 5.000 хектари земјоделска површина или согласно нашите реални процени да имаме над 2.000 корисници. Перманентно вложуваме напори преку теренски активности за склучување на договори со земјоделците за престојната сезона за наводнување. Носители на договори за испорачување на вода за наводнување се правни или физички лице кои имаат сопствена земјоделска површина или површина под концесија или закуп, вели за Зелена берза Методија Граматковски, директор на ЈП Стрежево Битола.

Хидросистемот “Стрежево” има подрачје на делување на потегот од грчка граница и врши испорака на сурова вода за наводнување на земјо­делски површини до атарот на село Лисолај. Хидросистемот “Стрежево” претставува исклучително комплексна целина од хидро­техн­ич­ки објекти со кои се уредува режимот на користењето на водите, што опфаќа бра­на со акумулација и зафати, канали за доведување и одведување на вода, вклу­­чу­­вајќи ги распределителните градби, прегради, преливи, пропусти, заш­ти­т­ни насипи, хидроцентрали, детална цевководна мрежа и придружна инфраструктура – патишта, згр­ади, и земјиштето под и во непосредна близина на хидротехничките објекти во обем потребен за користење и одржување на објектите.

За  плановите и дали во иднина ќе има инвестиции поврзани со проширување на системот, еве што одговори Граматсковски:

– Претпријатието е фокусирано на реализација на предвидените инвестиции, со пре­цизна стра­тегија, јасен фокус и визија во сите сегменти. По проширувањето на земј­оде­лските пов­ршини во село Лисолај со нова хидромеханичка опрема во вредност од 2 милиони дена­ри во тек е реализација на проект во вредност од 20 милиони денари за реха­билитација на Главен цевковод G-1 ( Драгарино – Мо­гила), замена на дотраени цевки со DN 500mm со нови дуктилни цевки со DN 600mm во атарот на Општина Могила. Се вр­ши про­мена и на хидромеханичката опрема во селата Поешево, Кравари, Бистрица, Ол­е­­­вени и Жабени односно се инсталираат линиските затворачи со DN 600mm на гла­в­ните цевководи: 6C (Кравари – Оптичари), 7C (Бистрица) и 8C (Барешани – Жабени – Егри).

Следниот период ќе се реализира и проектот за наводнување преку река Шемница во ат­а­рот на село Могила. Оваа 2020 година очекувам да биде година со многу зад­ово­ли­телни рез­ултати, го­ди­на во која ќе успееме да спроведеме рационална експанзија на хидро­сис­темот на задоволство на нашите водокорисници.

Проектот за премостување на системот преку Црна за наводнување на Новачко поле ќе реши еден голем проблем за земјоделците  чии површини се наоѓаат во Новачко поле. Граматковски вели дека проектот за проширување на системот преку река Црна е во фаза на реализација. Првите 650 метра од јужниот крак на системот “Новаци” се веќе инсталирани.

-Со префрлањето на системот за наводнување преку река Црна ќе им се олесни работата на земјоделците, ќе им се зголемат приносите на земјоделските култури а ќе се добие и пого­лема профитабилност на производството. Со целосната реализација на овој проект ќе се обезбеди вода за наводнување на околу 500 хектари обработлива земјоделска површина, објаснува тој. За натамошна експанзија на хидросистемот треба адекватна подготовка и соработка за интегриран пристап во заштитата и изнаоѓањето на нови водни ресурси. Системите за управување со водите се чувствителни на промените во врнежите и истекувањата и мерките за приспособување кон климатските промени бараат значително време и средства за да се спроведат.

Земјоделците можат безгрижно да ги планираат земјоделските активности оти ова лето ќе има доволно вода. Покрај за наводнување хидросистемот ги има неопходните количини на вода за непрекинато водоснабдување на општината Битола, РЕК “Битола” и локалните индустриски капацитети. Од претпријатието апелираат на рационално и домаќинско користење на водите.

 

П.Ј.

 

 

 

 

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close