Ј А В Е Н П О В И К б р . 0 2 / 2 0 1 9 за мерка „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“

(Oвој напис е објавен на: March 11, 2019)

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот
Ј А В Е Н П О В И К б р . 0 2 / 2 0 1 9
за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година ⬇️

Назив на мерка: Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства
▶️Набавка на добиток од увоз или од признати
организации на одгледувачи согласно Законот
за сточарство (регистрирани во Регистарот на
признати организации на одгледувачи на
добиток, најдоцна до датумот на завршување на
јавниот повик) и тоа за:
– високостелни педигрирани јуници (со
исклучок ан расата Буша),
– педигрирани машки и женски
приплодни грла овци и
– педигрирани машки и женски приплодни
грла кози

целиот повик можете да го најдете на страната на АФПЗРР на следниот линк

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp

❗️ Повикот трае до 11.04.2019

Share Button