fbpx
ВестиМакедонијаСоветиТоп вести

Круша

Крушите му припаѓаат на семејството Рози (Rosaceae) и се поврзани со јаболка и дунки. Бидејќи има околу илјада сорти, ние ги разликуваме по големина, форма, боја, вкус и должина на складирање. Тие се добар извор на диетални влакна, кои прво го лечат здравјето на дигестивниот систем, а потоа на кардиоваскуларниот систем.

Тие растат на плантажи, во градини и овоштарници, а во дива форма растат во шумите. Цутот на крушата трае 20 дена, од април до мај, кога цвеќињата даваат многу нектар и цветен прав. Износот на мед зависи од бројот на дрвја и изнесува околу 20 кг.

Агроеколошки услови за одгледување
Температура
Крушките цветаат пред јаболкото, а можноста за пролетен мраз е значително поголема, а згора на тоа, таа е почувствителна на апсолутните температурни минимуми во зима. При цутот, температури од -1 ° C, можат целосно да го уништат родот, бидејќи тоа е најчувствителна фенолошка фаза. Кога ќе помине целата фаза на цветање, т.е. кога крушите ќе расцветаат, на температура од -1 ° C нема целосно да се уништат , но таквите плодови имаат многу пониска пазарна вредност, бидејќи тие често се со неправилна форма (компирести) и обично имаат кафен појас од мраз. Во текот на вегетацијата, може да издржи температури до 34 ° C

Вода
Потребите на крушата за вода се многу поскромни од потребите на јаболката поради длабокиот корен што може да црпи вода од подлабоките слоеви на почвата. Во текот на јуни и јули, во фазите на интензивен раст на плодовите, крушата бара најмногу  вода.

Почва
За одгледување бара подлабока почва, добро исцедена, полесно песочна, глинеста или глинесто-песочна. Почвите треба да бидат неутрални до малку кисели (pH 5,5 до 7,0), богати со хумус и хранливи материи.

Подготовка на почва за садење
Избраната површина, која со својата позиција и својства на почва е добра за одгледување на круши, е повеќе мелиоративно оплодена врз основа на хемиската анализа на почвата, а потоа длабоко обработена. Третманот многу зависи од типот на почвата. Ако почвата е со добри  својства, кои  често во долните хоризонти  содржат поголеми количини на калциум, со обработка  во никој случај не треба да се оди премногу длабоко, и тоа од две причини: прво, дека деловите на хоризонтот со зголемена содржина на калциум да не излезат на површината, и второ, ваквата подготовка создава услови за подлабоко вкоренување. Таквата почва се подготвува со орање до длабочина од 40 до 50 см. Посиромашните почви со слаби  својства пред орање треба да се сведат на длабочина од 70 до 80 см. Најдобар третман треба да се направи во текот на август, и со таква груба бразда да се остави почвата  до почетокот на ноември, додека не се купат садници. Пред садење почвата се превртува и редовите се исколчуваат.

Избор на подлога
Сите видови круши немаат задоволителна компатибилност со дунките и тие мора да бидат калемени со меѓуподлога. Крушата може да се калеми на површината на дивата круша и на различни видови дуња. На површината на дивата крушка е помалку подложна на посиромашната почва, но дрвјата се побујни, а плодовите се значително со послаб квалитет. Како супстрат користени типови на дуња: ЕМА, ЕМС, БА 29, Sydo и OHF 333. Адам Приоритет е даден на подлоги ЕМА и БА 29, и EMC да се користат само за најбројни сорти. Сорти со слаба компатибилност со дуња (на пр. Вилемковска) мора да се калемат со посредник. Разновидноста Ге-lertova, Pastorčica и Hardenpontova може да се користат како посредници.

Избор на сорти
Изборот на сортата зависи од еколошките услови и можностите за сместување. Раните сорти можат да се одгледуваат во сите плодни области, но приоритет им се дава на оние области каде што постои поголема можност за сместување, со цел да се избегне непотребниот транспорт. Покрај тоа, најраните сорти се најчувствителни за транспорт, и нивниот рок на чување е најкраток. Доцните зимски сорти бараат доволно сончеви денови за да можат да постигнат квалитет и можат да се одгледуваат само во топлите региони на јужна Хрватска, Источна Славонија и Барања. Посебно внимание треба да се посвети на наводнувањето, бидејќи тоа е област каде обично се случува летна суша. Сортите со средно созревање може да се одгледуваат на повеќе локации во сите наши области, а единствениот ограничувачки фактор е можноста за пласман.

Избор на облик на одгледување
Растојанието помеѓу редовите зависи од бујноста на подлогата и од сортата, но за модерно одгледување, со добра механизација за овошје, ова растојание не треба да надминува 3,2 m. Растојанието во рамките на редовите зависи од разновидноста, но во принцип може да се каже дека за повеќето  сорти е доволно 1,2 до 1,5 m. Сето ова се однесува на размножувањето, а кај круша се најчесто тенки вретенести грмушки и витко вретено.

Време и техника на садење
Дупка за расад е ископана. Расадот се наоѓа 3-5 см од колецот. На коренот, слој на лабава почва со дебелина од 5 – 8 см е добро поставена и 20-30 кг  ѓубриво. На ѓубривото повторно се става земја и се формира околу плодот како длабнатина за подобро задржување на водата. Длабочината на садење е како во расадник, т.е. поврзувачката локација е најмалку 10 см над нивото на земјата.

Одржување на растенијата
Во меѓусебно поврзаната област, тревникот се коси 6-8 пати во вегетацијата и незакоровен заштитен појас (апликација за хербициди). Доколку во самиот овоштарник не постои систем за наводнување, почвата се одржува со континуирана обработка  (на есен со ротирачка мотика, а во летото орање).

Ѓубрење
Веднаш по садењето или најдоцна до крајот на пролетта, младиот овоштарник се ѓубри. За прилично висока густина на садење, се препорачуваат два методи на ѓубрење:

-Индивидуално ѓубрење на секоја садница со 20-30 кг ѓубриво околу садницата.
-Со правење на бразда околу 70 см од редот на садницата и заорување на ѓубривото што се става во браздата.

 

Валентина Соколовска

за Зелена берза

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close