Загадувањето со тешки метали и вештачки ѓубрива, ја намалува плодноста на земјиштето

Загадувањето со тешки метали и вештачки ѓубрива, ја намалува плодноста на земјиштето

Земјиштето е обновлив извор, ако со него добро се управува и ако правилно се негува. Закиселувањето на веќе киселото земјиште, загадувањето со тешки метали, особено во близина на топилници, но и преголемото користење на азотни ѓубрива, ја намалува плодноста на земјиштето и неговата природна PH вредност. Дополнително закиселување на земјиштето Дополнителното закиселување на земјиштето, односно промената на PH вредноста е голем проблем, кој земјоделците често го предизвикуваат. Оптималната киселост на земјиштето е некаде помеѓу 6,5…

Повеќе...