Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги

(Oвој напис е објавен на: February 9, 2017)

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното производство на шумски производи во
државните шуми во третото тримесечје од 2015 година, во однос на третото тримесечје од 2014 година, е
зголемено за 20,4 %.

proizvodi vo shumarstvoto secha na drva i uslugi

 

Зголемување на шумското производство е забележано кај трупците од иглолисни и листопадни видови,
рудничкото дрво од листопадни видови, другото обло дрво од иглолисни видови и огревното дрво од иглолисни и листопадни видови.


Намалување на шумското производство е забележано кај рудничкото дрво од иглолисни видови, другото обло дрво од листопадни видови и просторното дрво од иглолисни видови.