Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година

(Oвој напис е објавен на: October 4, 2017)

afpzrr

 

Потсетување на земјоделците  за аплицирање по новите критериуми,  подмерка 1.1-а. Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за предаден јачмен од род 2017 година во регистрирани откупувачи.

Uredbata za pobliskite kriteriumi za 2017

На следниот линк можите да се запознаете подетално со уредбите во новата подмерка:

https://ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp