Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година

(Oвој напис е објавен на: October 4, 2017)

afpzrr

Потсетување на земјоделците за аплицирање и нивно запознавање со поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производи и грло добиток, висина на директни плаќања

uredba poledelski kulturi

На следниот линк ќе можите да добиете подетални информации за критериумите на измените во уредбата:

https://ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp