fbpx
Агро бизнисБез категоријаВестиТоп вести

Во Источниот регион има најголема миграција од село во град

Во Полошкиот регион најголемо учество имаат меѓуселските преселби, кои учествуваат со 54.4 %.

Според податоците на Државниот завод за статистика во градските подрачја лани се евидентирани 10 866 живородени деца или 60.1 % од вкупниот број на живородените деца во земјава, додека 7 207 или 39.9 % се живородени деца во селските подрачја.

Најголемо учество во однос на вкупниот број раѓања има Скопскиот регион со 39.6 %, а најмало Источниот регион со 6.6 %.

Во градските подрачја умреле 14 354 лица или 63.9 %, а 8 105 или 36.1 % умреле во селските подрачја. Најголемо учество во однос на вкупниот број умрени лица по региони има Скопскиот со 31.0 %, а најмало Североисточниот регион со 7.7 %.

Во градските подрачја умреле 34 доенчиња, додека во селските подрачја 24.

Природниот прираст кај населението e негативен и во градските подрачја е -3 488 лица, a во селските подрачја -898 лица.

Од вкупниот број склучени бракови, 6 975 или 51.1 % се во градските подрачја, а 5 907 или 45.9 % во селските подрачја.

Во градските подрачја имало 1005 разводи, односно 62.3 %, додека во селските подрачја 608 односно 37.7 % од вкупниот број разводи.

Податоците за внатрешните миграции, покажуваат дека најголемо учество од 37.9 % имаат преселбите од село во град, наспроти меѓуградските преселби со 9.4 %. Во вкупните миграции на ниво на регион од село во град, најголемо учество има Источниот регион со 49.0 %, додека во Полошкиот регион најголемо учество имаат меѓуселските преселби, кои учествуваат со 54.4 %.

Салдото на надворешните миграции е најголемо во Скопскиот регион, 1 450 лица, а најмало во Југозападниот регион, односно -172 лица.

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close