ЗК Пелагонија донесе одлука за откуп на 1.000 сопствени акции

(Oвој напис е објавен на: February 23, 2017)

Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола на 08.03.2016 година донесе Одлука за стекнување на сопствени акции. Според одлуката се одобрува стекнување на 1.000 сопствени акции, по цена до 1.700 денари за една акција.

zk pelagonija donese odluka za otkup na 1 000 sopstveni akcii

 

„Акциите, предмет на стекнување на Друштвото како сопствени акции се со номинална вредност од 70.21314 евра и преставуваат 0,005% од основната главнина на Друштвото. Стекнувањето на сопствените акции е со цел да се спречи сериозна штета што би можела да ја претпрпи Друштвото и акционерите заради падот на цената на акциите издадени од ЗК Пелагонија“, велат од Комбинатот.