Индекси на цените во земјоделството во ноември

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во ноември
2015 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 4.6%, а кај аутпутот е
намален за 0.1%.

zelencuk ovosje_2
Во ноември 2015 година, во споредба со ноември 2014 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно
потрошени средства во земјоделството) изнесува 95.1, а индексот на цените на инпут 2 (средства наменети за
инвестиции во земјоделството) изнесува 100.6.
Во делот аутпут, во ноември 2015 година, во споредба со ноември 2014 година, индексот на цените на
растителното производство изнесува 100.9, а индексот на цените на добиточното производство изнесува 97.5.