вестиТоп вести

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија

I. Предмет на јавниот повик               

 

Доставување на барање за користење на средства, проследено со предлог за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија од областа на земјоделството, руралниот развој, шумарството и водостопанството (во понатамошниот текст: предлог за користење).

 

II. Право на учество во постапката

 

Право на учество на јавниот повик имаат единиците на локалната самоуправа, здруженија од областа на земјоделството, руралниот развој, шумарството и водостопанството регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, стопански комори основани согласно закон, задруги регистрирани за вршење на земјоделска дејност и/или за трговија со земјоделски производи согласно Закон за задруги и/или Законот за земјоделски задруги и/или јавни претпријатија регистрирани за вршење на дејност организирање на саеми и саемски манифестации.

III. Содржина на предлогот и потребна документација     

 

Предлогот за користење треба да ги содржи следниве елементи:

 1. Податоци за предлагачот;
 2. Назив и резиме на предлогот;
 3. Опис на предлогот;
 4. План на активности со временска рамка за реализација на предлогот по активности и методологија за нивна реализација;
 5. Финансиски план на трошоците, временска рамка за нивно настанување и извори на финансирање;
 6. Банкарска сметка на која треба да се исплати поддршката;
 7. Наведено одговорно лице за настанот;
 8. Влијание на предлогот во смисла на понатамошна одржливост на активностите, целна група односно опис на директни и индиректни корисници на резултатите од активноста, понатамошна примена на резултатите и очекувани ефекти за корисниците;
 9. Доказ за континуирано одржување на манифестацијата во последните три години, со исклучок на манифестациите кои се организираат за прв или втор пат .

Потребна документација:

 1. Тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија;
 2. Препораки или други докази за претходна имплементација на други сродни предлози;
 3. За апликантите правни лица: потврда за евиденција во ЕРЗС (ако се занимаваат со примарно земјоделско производство), доказ од Централен регистар дека не е поведена стечајна и ликвидациона постапка и доказ од Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки;
 4. За здруженија и стопански комори: годишна програма за работа со вклучени активности од предлогот усвоена согласно статутарните акти;

 

IV. Доставување на предлогот

 

Предлогот се доставува во еден оригинален примерок потпишан од овластено лице на предложувачот. Еден корисник може да учествува во постапката за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на  манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија од областа на земјоделството, руралниот развој, шумарството и водостопанството само со еден предлог за користење.

 

Предлозите може да се поднесуваат од денот на објавувањето на јавниот повик на интернет страната на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство со краен рок за поднесување до 31.08.2019 година.

Документи за превземање

Упатство за манифестации
Тагови

Слични написи

Back to top button
Close