Агро бизнисВестиМакедонијаСовети

Новите земјоделци до 15 март треба да се запишат во Единствениот регистар на земјоделски стопанства

Погледнете го барањето што треба да го пополните.

                                                                         

Новите земјоделци до 15 март треба да се запишат во Единствениот регистар на земјоделски стопанства.

Значи за да може да станете корисник на субвенциите и мерките од рурален развој, првиот чекор е регистрација во Единствениот регистар на земјоделски стопанства .

За постоечките корисници доколку имаат некои промени во земјоделското стопанството исто така до 15 март треба да ги обноват податоците и да ги внесат промените.

Оваа постапка се прави во ПЕ на МЗШВ во сите градови низ државата.

 

Еве што се треба да пополните во барањето.

 

                                                                              БАРАЊЕ

ЗА  ТЕХНИЧКА ПОМОШ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО СО ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНО  ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2020 ГОДИНА

 

 

Од подносител ____________________________________  носител/член на земјоделското                                        (име и презиме)

 

стопанство од (населено место) ______________, ЕМБГ

 

со ИДБР  (бр. на земјоделското стопанство во ЕРЗС), барам

 

да ми се даде техничка помош од оператор вработено лице во ПЕ БИТОЛА за внесување на растително производство за пријавување за субвенции за реколта 2020 година во електронскиот регистар за директни плаќања:

 

1.За површини засеани со земјоделски култури со следниве карактеристики:

Катастерска
општина
Катастерска
парцела
 Место
Викано 
   Површина
во ЕРЗС
(по катастер)
Површина
по ЛПИС
(од идент-
ификација)
засеана
 

Култура/
сорта

Број на
садници
Семенски
матерјал
(да/не)
Регистриран
земјоделец
по ЗРИЗ или
по ЗПИО
Органско

ДА/НЕ

 

За мерката анализа на почва  достaвувам прилог документација:        ДА                 НЕ

 

Телефонски број на барателот  _______________________________

 

 

Дата ____.___2020 година                                                             Потпис на подносителот

ИЗЈАВА ЗА ПОДАТОЦИТЕ ВО БАРАЊЕТО ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ

Пред пополнување на образецот сите рубрики внимателно ги прочитав и разбрав. Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека податоците се внесени од моја страна и истите се точни. За веродостојност од било каков аспект одговорноста ја сносам лично јас како подносител на барањето.                                                                                   

Дата: ___.___.2020 година                                                                 Изјавил:____________________

                                                                                                                                                   (потпис)

________________

 

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close