За неколку дена завршува јавниот повик за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

За неколку дена завршува јавниот повик за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

За разлика од огласите за кои што МЗШВ ги објавува расположливите парцели, со овој јавен повик МЗШВ им овозможува на земјоделците доколку имаат информации каде има слободна земја, самоиницијативно да пројават интерес преку изготовка на геодетски елаборат и прибирање на сите потребни документи пропишани со јавниот повик. Единствено, земјоделците треба да внимаваат земјиштето да не е предмет на денационализација и да не е веќе дадено под закуп. За неколку денови завршува јавниот повик за доставување…

Повеќе...

Јавен повик за давање под закуп на земјоделско земјиште до 3 хектари

Јавен повик за давање под закуп на земјоделско земјиште до 3 хектари

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави јавен повик за доставување понуди за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари. Се работи за повик наменет за неатрактивно земјиште, поточно од пониска класа и на поголеми надморски височини. Врз земјиштето не смее да има востановено право на закуп или плодоуживање, да биде предмет на тековни јавни огласи или денационализација. Целта на овој повик е да се стави во функција секоја педа…

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК: Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност

ЈАВЕН ПОВИК: Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 05/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот Ј А В Е Н   П О В И К б р . 0 6 / 2 0 1 8 за доставување на барања за користење на средства од…

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони

  Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на: Риболовен ревир Брегалница – Делчевски – го опфаќа делот од реката Брегалница од с. Митрашинци до еден километар пред вливот во акумулацијата “Калиманци” вклучувајќи ги сите притоки во овој дел од текот на реката Брегалница, како и сите стоечки води (мали и микроакумулации) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов. Риболовен…

Повеќе...

Јавен повик за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија

Јавен повик за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија

  Во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА Компонента 1), во јануари 2018, конзорциумот Еволуксер во партнерство со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство започна со имплементација на проектот „Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор“ финансиран од страна на Европската Унија. Главната цел на овој проект е да придонесе во адаптирањето на тутунскиот сектор кон Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) и регулативата на ЕУ. Во насока на постигнување на главната цел, проектот е…

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија

ЈАВЕН ПОВИК за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија

Во  рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА Компонента 1), во јануари 2018, конзорциумот Еволуксер  во партнерство со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство започна со имплементација на проектот „Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор“  финансиран од страна на Европската Унија. Главната цел на овој проект е да придонесе во адаптирањето на тутунскиот сектор кон Заедничката земјоделска политика (ЗЗП)  и регулативата на ЕУ. Во насока на постигнување на главната цел, проектот е структуриран…

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации во Република Македонија

ЈАВЕН ПОВИК за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации во Република Македонија

Врз oснова на член 101 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015, 83/2015, 154/2015, 11/2016, 53/2016, 120/2016, 163/2016, 74/2017 и 83/18), член 4 став 2 алинеја 2 и член 12 став 1 од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во…

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за барање за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони

ЈАВЕН ПОВИК за барање за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони

Согласно Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/18), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ПОВИК за доставување на барање за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој I. ПРЕДМЕТ Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно Буџетот на Република…

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за продажба на земјоделско земјиште под оранжерии и помошни објекти

ЈАВЕН ПОВИК за продажба на земјоделско земјиште под оранжерии и помошни објекти

Врз основа на член 22-б став (1) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, 106/13, 37/13, 61/15, 97/15, 215/15 и 51/18), Mинистерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува ЈАВЕН ПОВИК за доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно на стопанскиот двор во функција на оранжеријата I.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК Предмет…

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 43/14, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниотЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година . Javen_povik _merka 121_2018-1 _насади и добиток_

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за субвенции за туристички цели на селски домаќинства

ЈАВЕН ПОВИК за субвенции за туристички цели на селски домаќинства

Министерството за економија согласно Програмата за развој на туризмот за 2018 година на РМ објави Јавен Повик за субвенции за туристички цели на селски домаќинства. Право на учество имаат сите физички лица кои вршат угостителска дејност и кои се категоризирани согласно Правилникот на начинот и поблиските критериуми за добивање на ознаката во селските домаќинства во руралните средини. Субвенционирањето ќе се врши преку кофинансирање до 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000 денари, за…

Повеќе...

АФПЗРР во Март треба да објави нов јавен повик

АФПЗРР во Март треба да објави нов јавен повик

Платежната агенција според програмата за рурален развој во март треба да објави јавен повик за доставувања на барања за кофинансирање за: -набавката на пчелни матици, роеви и опрема за пчеларство, -за механизација за житни и индустриски култури, -за систем за наводнување-капка по капка за пченка, сончоглед и фуражни култури и -за бунари за наводнување.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир “Брегалница-Винички“ бр.44-7931/1, Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир “Брегалница-Штипски“ бр.44-7931/2, Одлуката за започнување постапка…

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за доставување барање за користење средства за реализација на мерки Програмата за финансиска поддршка во рибарството

ЈАВЕН ПОВИК за доставување барање за користење средства за реализација на мерки Програмата за финансиска поддршка во рибарството

Почитувани, на следниот линк можи да прочитате пошироки информации во врска со Јавниот повик за доставување на барања за користење на средства за релизација на мерки Програмата за финансиска поддршка во рибарството.   https://www.mzsv.gov.mk/files/J%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20-%20%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2024.11.17.pdf

Повеќе...

Јавен повик за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2017 година 

Јавен повик за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2017 година 

ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2017 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2017 година. Крајниот рок за доставување на барањата е 16.10.2017 година. Доделената финансиска поддршка е неповратна.

Повеќе...

Првиот јавен повик за ИПАРД 2 на почеток на наредната година

Првиот јавен повик за ИПАРД 2 на почеток на наредната година

Во новиот ИПАРД 2 се очекуваат поголем интерес за средствата, особено од преработувачката индустрија. Програмата има олеснување во критериумите и зголемување на кофинансирањето од 50 отсто на 60 отсто. Во ова програма се вклучени и житните и индустриски култури, како прифатливи сектори за поддршка Првиот јавен повик за користење средства од ИПАРД 2-програмата се очекува да биде објавен на почеток од 2017 година. Програмата треба да овозможи поголем развојот на руралните средини и поуспешен пристап…

Повеќе...

Јавен повик за пријавување штети во земјоделството

Јавен повик за пријавување штети во земјоделството

Општина Ресен објави јавен повик за пријавување штети на земјоделските насади предизвикани од ниските температури во периодот од 21 до 23 и на 27 април кои го зафатија регионот. Штетите може да се пријавуваат секој работен ден од 10 до 15 часот до 25 мај.

Повеќе...

Отворен јавниот повик за доделување на концесија за риболов на Матка

Отворен јавниот повик за доделување на концесија за риболов на Матка

Риболовните здруженија и фирмите од оваа дејност можат да се јават на повикот за доделување на концесија за рекреативен риболов. Концесијата се однесува за рекреативен риболов за период од шест години на целата површина на Акумулација Матка и дел од реката Треска каде што се влева во неа.

Повеќе...

Јавен повик бр 04/2016 – набавка на пчелни матици и опрема за пчеларство

Јавен повик бр 04/2016 – набавка на пчелни матици и опрема за пчеларство

Јавен повик бр 04/2016 – набавка на пчелни матици и опрема за пчеларство

Повеќе...

Оглас за млад земјоделец

Оглас за млад земјоделец

Програма за реализација на инвестиција до 10 илјади евра за млад земјоделец излегува утре во дневните весници и ќе трае еден месец. Ќе можат да аплицираат сите кои имаат бизнис план, програма за реализација на инвестиција до 10 илјади евра.

Повеќе...

Јавен повик бр.02/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година

Јавен повик бр.02/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година

121/Инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства

1/Подигнување на нови лозови и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини/до 2.500.000 денари прифатливи трошоци по поединечен корисник

2/Набавка на добиток од признати организации на одгледувачи на добиток од Република Македонија и од увоз

Повеќе...
1 2