ВестиСоветиТоп вести

Внатрешно уредување на објект за чување на кози или овци

Внатрешно уредување на објект за чување на кози или овци

Внатрешното уредување на објектот за одгледување на кози или овци
пред се зависи од правецот на производство, истовремено и од расата која
се одгледува.
Во повеќето важни фактори спаѓаат:
-големината на боксовите,
-групите,
-хранидбениот простор,
-јаслите,
-систем на вентилација,
-прозори,
-таваница,
-вештачко осветлување,
-вештачка вентилација,
-изѓубрување,
-чистење на шталата и др.

Пред да се отпочне со градба на објект треба да се разгледаат неколку
законски прописи и правилници кои ја регулираат оваа област:
-Закон за Сточарство,
-Закон за Води,
-Закон за благосостојба на животните,
-Листа на посебни минимални услови за Добра Земјоделска и
Хигиенска Пракса (ДЗХП)
-Регулатива за Легализација на објекти за помошна намена во
земјоделството,

-Акт за градба, Градежна дозвола и др.
-Регулатива за Легализација т.е Регистрација на земјоделска
механизација.

Најдобро е доколку лицата кои имаат намера или желба за отпочнување,
адаптација или доградба на објекти за одгледување на добиток да се
обратат до вработените во Подрачните канцеларии на Агенцијата за поттик
и развој на земјоделството од каде ќе добијат точни и навремени
информации за нивните потреби.

Јовче Грозданоски
АПРЗ Кичево

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close